De drijfmestbenutter en CO2 mestinjecteur.

Een andere kijk op het mestprobleem
Wat hebben de agrarische sector en de auto-industrie met elkaar gemeen? Beide sectoren hebben een aanzienlijke impact op het milieu. Echter, dit probleem wordt in deze twee sectoren op een totaal andere manier aangepakt. In de auto-industrie werkt men aan het milieuprobleem door steeds schonere auto’s te ontwikkelen en te produceren. Daarmee wordt de milieubelasting van auto’s stap voor stap verminderd. Men kiest er niet voor om bijvoorbeeld 25% van het totale aantal auto’s te verbieden. Op deze manier zouden er nog maar 75% van het totaal aan auto’s rondrijden. Door deze oplossing neemt immers de milieuvervuiling van auto’s ook met een kwart af. In de auto-industrie richt men zich niet op het verminderen van het aantal auto’s, maar op het schoner maken van het bestaande wagenpark. Bijv. 25% ‣ teveel aan uitstoot door auto’s 75% Dan het mestbeleid in de agrarische sector. Volgens de Europese commissie in Brussel is er een mestoverschot van 25%. De oplossing die hiervoor in het leven is geroepen is, is fosfaatreductie. Dit betekent dat de veehouder minder mest per hectare mag uitrijden. Veel veehouders zitten op dit moment boven het fosfaatplafond met als gevolg dat het aantal koeien omlaag moet. ▶ De huidige oplossing wordt gezocht in het terugbrengen van die 25% mestoverschot 25% ‣ Mestoverschot ‣ Maatregel van uit Brussel: Fosfaatreductie Veel boeren zitten nu boven het fosfaatplafond ‣ aantal koeien moet omlaag 75% Dit wetende, rijst meteen de vraag op: Waarom wordt naar het mestprobleem niet op dezelfde wijze gekeken als naar de vervuiling in de auto-industrie? Het probleem van de milieuvervuiling door auto’s wordt aangepakt door steeds schonere voertuigen te ontwikkelen. Op deze wijze kan ook naar de mestproblematiek gekeken worden. In plaats van te spreken van een mestoverschot en je te richten op een fosfaatreductie van 25%, ga je je richten op het schoner maken van 100% van de mest. Want: ▶︎ drijfmest zoals deze met de huidige methode op het land wordt gebracht, vervuilt Ammoniak vervluchtigt Humus: Idealiter blijft de mest in deze grondlaag Sloot Uitspoeling nitraat Voor een optimale benutting voor het gewas zit de drijfmest in de bovenste laag, de humus. Maar met de huidige verwerkingswijze van drijfmest spoelt er veel nitraat uit naar sloten en naar diepere grondlagen, waar het nitraat geen enkele functie heeft. Daarnaast verdampt door de bestaande manier van injecteren ook onnodig veel ammoniak. Door deze lage benutting van drijfmest moeten veehouders kunstmest aankopen, wat extra op het land wordt gebracht. Dit brengt hogere kosten voor veehouders met zich mee en nog meer vervuiling van het land (lees: uitspoeling van nitraat). Conclusie: • Focus op het schoner maken van de mest zodat het veel beter benutbaar wordt voor het gewas • Laat de focus op het mestoverschot en de vermindering van 25% fosfaat los Oplossing: De CAVMI Drijfmestbenutter Hoe? Het unieke aan de CAVMI Drijfmestbenutter is dat dit apparaat drijfmest intensief met water en lucht mengt voordat het over het land wordt uitgereden. Dit zorgt voor een betere opname van de mest door het gewas en daardoor minder nitraatuitspoeling en ammoniakvervluchtiging. Uit testen blijkt dat je met de CAVMI Drijfmestbenutter tot 40% meer kunt bemesten. Hierdoor hoef je geen extra kunstmest meer toe te voegen. Dit bespaart kosten én is gunstig voor het milieu. Iedereen ziet mest als afvalstof, terwijl het een voedingsstof is. Door de slechte benutting van mest tijdens de huidige manier van mestverwerking gaan er echter veel waardevolle mineralen verloren. Deze stoffen komen op deze wijze niet beschikbaar voor gewasgroei, maar verontreinigen het milieu. De CAVMI Drijfmestbenutter Unieke technologie. Drie machines in één. Hoe werkt het? De CAVMI Drijfmestbenutter is een apparaat dat aan de giertank wordt gekoppeld. De drijfmest komt, voordat deze in de giertank wordt gezogen, eerst door deze machine. De drijfmest gaat door een snijfiltermolen en een turbovuller. En tenslotte wordt het intensief gemengd met water en lucht. Dit laatste gebeurt door middel van een hoog toerental, zodat de water- en luchtdeeltjes goed gemengd worden met de mest. Dit zorgt voor een volledige benutting door het gewas. Hierdoor is er geen vervuiling meer van het milieu. Drijfmest is rijk aan mineralen, voornamelijk grondbestanddelen voor stikstof. Bij het reguliere uitrijden verdampt ammoniak en spoelen mineralen in de bodem uit. De mineralen komen dan niet beschikbaar voor het gewas. Door deze lage benutting ontstaat het veelbesproken mestoverschot. Door het gebruik van de CAVMI Drijfmestbenutter komen waardevolle mineralen beschikbaar voor het gewas in plaats van dat ze uitspoelen in de grond en zo het milieu verontreinigen. Ammoniak wordt gebonden door de gewenste omzetting van ammoniak naar nitraat op gang te brengen. In de bodem wordt de vertering van de organisch gebonden stikstof in de mest bevorderd. Zodoende is de ammoniakverluchting gering, een snelle werking in de bodem verzekerd en de kans op uitspoeling klein. Het resultaat hiervan is het optimaal benutten van de stikstof in de drijfmest. Uit proeven van de CAH Dronten met de CAVMI Drijfmestbenutter blijkt dat op deze wijze vrijwel alle drijfmest benut wordt en dat levert 17% meer gewas op dan met het regulier uitrijden van mest. De oplossing die de CAVMI Drijfmestbenutter aandraagt voor het mestoverschot is het 100% benutten van de drijfmest door het gewas. Zo ontstaat er geen vervuiling, geen mestoverschot en wordt het gebruik van stikstof uit kunstmest overbodig. Doordat de stikstof uit mest voor 100% wordt benut is het mogelijk tot 40% meer drijfmest per hectare op grasland uit te rijden. Goed voor onze economie én ook nog eens duurzaam. Een win-winsituatie dus. Jammer genoeg is er tot op heden bij Brusselse beleidmakers nog weinig oog en oor voor een alternatieve benadering van het mestoverschot. Door het huidige mestbeleid wordt het gebruik van drijfmest beperkt. En dat terwijl elke kilo stikstof extra die uit drijfmest gehaald kan worden, minder kunstmest betekent en dus minder milieubelasting. Het mestbeleid is gebaseerd op een mestoverschot dat eigenlijk niet als overschot gezien zou moeten worden. De benutting van de drijfmest is momenteel verre van ideaal. Dit kan door het gebruik van de CAVMI Drijfmestbenutter echter substantieel worden verbeterd. Inmiddels is er contact geweest met enkele politieke partijen in Nederland. Na uitleg over de CAVMI Drijfmestbenutter wil men dit in een debat over het mestbeleid meenemen. Conclusie: De stikstofbenutting uit drijfmest is met de huidige oude systemen verre van optimaal. Daardoor wordt er nu stikstof uit drijfmest afgevoerd, terwijl stikstof uit kunstmest wordt aangevoerd. Dit zorgt voor overbodige activiteiten, kosten én milieubelasting. Met de CAVMI Drijfmestbenutter is er geen drijfmestoverschot meer. Door de goede opname van nitraat door het gewas is er geen nitraatuitspoeling meer naar de bodem toe. Rundveedrijfmest krijgt dezelfde werking als kunstmest! Winstmogelijkheden door de CAVMI Drijfmestbenutter Het gemiddelde van stikstof uit drijfmest dat de veehouder mag uitrijden is 205 kg per hectare. Het gemiddelde uit kunstmest dat mag worden uitgereden is 130 kg per hectare. In totaal mag er dus 335 kilogram stikstof per hectare worden aangevoerd. Met de CAVMI Drijfmestbenutter heeft een veehouder die 130 kilogram stikstof uit kunstmest niet meer nodig. Al het stikstof kan dan immers geleverd worden uit drijfmest alleen. ▶ De besparing op kunstmest bedraagt dan € 6.500. Dit betekent dat de veehouder 30 kuub meer drijfmest kan uitrijden per hectare. Als hij deze drijfmest af zou moeten voeren, zou hem dit € 14 per kuub kosten. Per hectare bespaart hij dan € 420 (€ 14 x 30) op de afvoerkosten van drijfmest. ▶ Wanneer we uitgaan van een gemiddelde van 50 hectare grond per veehouder, dan bedraagt de besparing in afvoerkosten voor zijn drijfmest maar liefst € 21.000. Bij het gebruik van de CAVMI Drijfmestbenutter is er 20 % water nodig, waardoor het volume dat uitgereden wordt, toeneemt. Extra kosten hiervan zijn €0,50 per kuub. Om aan 335 kg stikstof te komen is er 76 kuub drijfmest nodig. (Eén kuub bevat 4,4 kilogram stikstof) Extra kosten voor het water zijn dan € 0,50 x 76 = € 38. ▶ Extra kosten voor het water bedragen € 1.900 (€ 38 x een gemiddelde van 50 hectare). (Berekend over een gemiddelde van 50ha grond) Besparing kunstmest € 6.500 + Besparing afvoerkosten € 21.000 + Extra kosten water uitrijden € 1.900 – —————— Totale winst € 25.600 De CAVMI Drijfmestbenutter samen met de in ontwikkeling zijnde mestinjecteur bereiken het beste resultaat.Een andere kijk op het mestprobleem Wat hebben de agrarische sector en de auto-industrie met elkaar gemeen? Beide sectoren hebben een aanzienlijke impact op het milieu. Echter, dit probleem wordt in deze twee sectoren op een totaal andere manier aangepakt. In de auto-industrie werkt men aan het milieuprobleem door steeds schonere auto’s te ontwikkelen en te produceren. Daarmee wordt de milieubelasting van auto’s stap voor stap verminderd. Men kiest er niet voor om bijvoorbeeld 25% van het totale aantal auto’s te verbieden. Op deze manier zouden er nog maar 75% van het totaal aan auto’s rondrijden. Door deze oplossing neemt immers de milieuvervuiling van auto’s ook met een kwart af. In de auto-industrie richt men zich niet op het verminderen van het aantal auto’s, maar op het schoner maken van het bestaande wagenpark. Bijv. 25% ‣ teveel aan uitstoot door auto’s 75% Dan het mestbeleid in de agrarische sector. Volgens de Europese commissie in Brussel is er een mestoverschot van 25%. De oplossing die hiervoor in het leven is geroepen is, is fosfaatreductie. Dit betekent dat de veehouder minder mest per hectare mag uitrijden. Veel veehouders zitten op dit moment boven het fosfaatplafond met als gevolg dat het aantal koeien omlaag moet. ▶ De huidige oplossing wordt gezocht in het terugbrengen van die 25% mestoverschot 25% ‣ Mestoverschot ‣ Maatregel van uit Brussel: Fosfaatreductie Veel boeren zitten nu boven het fosfaatplafond ‣ aantal koeien moet omlaag 75% Dit wetende, rijst meteen de vraag op: Waarom wordt naar het mestprobleem niet op dezelfde wijze gekeken als naar de vervuiling in de auto-industrie? Het probleem van de milieuvervuiling door auto’s wordt aangepakt door steeds schonere voertuigen te ontwikkelen. Op deze wijze kan ook naar de mestproblematiek gekeken worden. In plaats van te spreken van een mestoverschot en je te richten op een fosfaatreductie van 25%, ga je je richten op het schoner maken van 100% van de mest. Want: ▶︎ drijfmest zoals deze met de huidige methode op het land wordt gebracht, vervuilt Ammoniak vervluchtigt Humus: Idealiter blijft de mest in deze grondlaag Sloot Uitspoeling nitraat Voor een optimale benutting voor het gewas zit de drijfmest in de bovenste laag, de humus. Maar met de huidige verwerkingswijze van drijfmest spoelt er veel nitraat uit naar sloten en naar diepere grondlagen, waar het nitraat geen enkele functie heeft. Daarnaast verdampt door de bestaande manier van injecteren ook onnodig veel ammoniak. Door deze lage benutting van drijfmest moeten veehouders kunstmest aankopen, wat extra op het land wordt gebracht. Dit brengt hogere kosten voor veehouders met zich mee en nog meer vervuiling van het land (lees: uitspoeling van nitraat). Conclusie: • Focus op het schoner maken van de mest zodat het veel beter benutbaar wordt voor het gewas • Laat de focus op het mestoverschot en de vermindering van 25% fosfaat los Oplossing: De CAVMI Drijfmestbenutter Hoe? Het unieke aan de CAVMI Drijfmestbenutter is dat dit apparaat drijfmest intensief met water en lucht mengt voordat het over het land wordt uitgereden. Dit zorgt voor een betere opname van de mest door het gewas en daardoor minder nitraatuitspoeling en ammoniakvervluchtiging. Uit testen blijkt dat je met de CAVMI Drijfmestbenutter tot 40% meer kunt bemesten. Hierdoor hoef je geen extra kunstmest meer toe te voegen. Dit bespaart kosten én is gunstig voor het milieu. Iedereen ziet mest als afvalstof, terwijl het een voedingsstof is. Door de slechte benutting van mest tijdens de huidige manier van mestverwerking gaan er echter veel waardevolle mineralen verloren. Deze stoffen komen op deze wijze niet beschikbaar voor gewasgroei, maar verontreinigen het milieu. De CAVMI Drijfmestbenutter Unieke technologie. Drie machines in één. Hoe werkt het? De CAVMI Drijfmestbenutter is een apparaat dat aan de giertank wordt gekoppeld. De drijfmest komt, voordat deze in de giertank wordt gezogen, eerst door deze machine. De drijfmest gaat door een snijfiltermolen en een turbovuller. En tenslotte wordt het intensief gemengd met water en lucht. Dit laatste gebeurt door middel van een hoog toerental, zodat de water- en luchtdeeltjes goed gemengd worden met de mest. Dit zorgt voor een volledige benutting door het gewas. Hierdoor is er geen vervuiling meer van het milieu. Drijfmest is rijk aan mineralen, voornamelijk grondbestanddelen voor stikstof. Bij het reguliere uitrijden verdampt ammoniak en spoelen mineralen in de bodem uit. De mineralen komen dan niet beschikbaar voor het gewas. Door deze lage benutting ontstaat het veelbesproken mestoverschot. Door het gebruik van de CAVMI Drijfmestbenutter komen waardevolle mineralen beschikbaar voor het gewas in plaats van dat ze uitspoelen in de grond en zo het milieu verontreinigen. Ammoniak wordt gebonden door de gewenste omzetting van ammoniak naar nitraat op gang te brengen. In de bodem wordt de vertering van de organisch gebonden stikstof in de mest bevorderd. Zodoende is de ammoniakverluchting gering, een snelle werking in de bodem verzekerd en de kans op uitspoeling klein. Het resultaat hiervan is het optimaal benutten van de stikstof in de drijfmest. Uit proeven van de CAH Dronten met de CAVMI Drijfmestbenutter blijkt dat op deze wijze vrijwel alle drijfmest benut wordt en dat levert 17% meer gewas op dan met het regulier uitrijden van mest. De oplossing die de CAVMI Drijfmestbenutter aandraagt voor het mestoverschot is het 100% benutten van de drijfmest door het gewas. Zo ontstaat er geen vervuiling, geen mestoverschot en wordt het gebruik van stikstof uit kunstmest overbodig. Doordat de stikstof uit mest voor 100% wordt benut is het mogelijk tot 40% meer drijfmest per hectare op grasland uit te rijden. Goed voor onze economie én ook nog eens duurzaam. Een win-winsituatie dus. Jammer genoeg is er tot op heden bij Brusselse beleidmakers nog weinig oog en oor voor een alternatieve benadering van het mestoverschot. Door het huidige mestbeleid wordt het gebruik van drijfmest beperkt. En dat terwijl elke kilo stikstof extra die uit drijfmest gehaald kan worden, minder kunstmest betekent en dus minder milieubelasting. Het mestbeleid is gebaseerd op een mestoverschot dat eigenlijk niet als overschot gezien zou moeten worden. De benutting van de drijfmest is momenteel verre van ideaal. Dit kan door het gebruik van de CAVMI Drijfmestbenutter echter substantieel worden verbeterd. Inmiddels is er contact geweest met enkele politieke partijen in Nederland. Na uitleg over de CAVMI Drijfmestbenutter wil men dit in een debat over het mestbeleid meenemen. Conclusie: De stikstofbenutting uit drijfmest is met de huidige oude systemen verre van optimaal. Daardoor wordt er nu stikstof uit drijfmest afgevoerd, terwijl stikstof uit kunstmest wordt aangevoerd. Dit zorgt voor overbodige activiteiten, kosten én milieubelasting. Met de CAVMI Drijfmestbenutter is er geen drijfmestoverschot meer. Door de goede opname van nitraat door het gewas is er geen nitraatuitspoeling meer naar de bodem toe. Rundveedrijfmest krijgt dezelfde werking als kunstmest! Winstmogelijkheden door de CAVMI Drijfmestbenutter Het gemiddelde van stikstof uit drijfmest dat de veehouder mag uitrijden is 205 kg per hectare. Het gemiddelde uit kunstmest dat mag worden uitgereden is 130 kg per hectare. In totaal mag er dus 335 kilogram stikstof per hectare worden aangevoerd. Met de CAVMI Drijfmestbenutter heeft een veehouder die 130 kilogram stikstof uit kunstmest niet meer nodig. Al het stikstof kan dan immers geleverd worden uit drijfmest alleen. ▶ De besparing op kunstmest bedraagt dan € 6.500. Dit betekent dat de veehouder 30 kuub meer drijfmest kan uitrijden per hectare. Als hij deze drijfmest af zou moeten voeren, zou hem dit € 14 per kuub kosten. Per hectare bespaart hij dan € 420 (€ 14 x 30) op de afvoerkosten van drijfmest. ▶ Wanneer we uitgaan van een gemiddelde van 50 hectare grond per veehouder, dan bedraagt de besparing in afvoerkosten voor zijn drijfmest maar liefst € 21.000. Bij het gebruik van de CAVMI Drijfmestbenutter is er 20 % water nodig, waardoor het volume dat uitgereden wordt, toeneemt. Extra kosten hiervan zijn €0,50 per kuub. Om aan 335 kg stikstof te komen is er 76 kuub drijfmest nodig. (Eén kuub bevat 4,4 kilogram stikstof) Extra kosten voor het water zijn dan € 0,50 x 76 = € 38. ▶ Extra kosten voor het water bedragen € 1.900 (€ 38 x een gemiddelde van 50 hectare). (Berekend over een gemiddelde van 50ha grond) Besparing kunstmest € 6.500 + Besparing afvoerkosten € 21.000 + Extra kosten water uitrijden € 1.900 – —————— Totale winst € 25.600 De CAVMI Drijfmestbenutter samen met de in ontwikkeling zijnde mestinjecteur bereiken het beste resultaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *